Nội dung Tài liệu Hướng dẫn

1 Quá trình

Là một trong những Hoạt động hợp tác chung mang tên “ Qũy xúc tiến Hoạt động tình nguyện 21 của tỉnh Kanagawa”. Tài liệu Hướng dẫn này do Tổ chức hoạt động Phi chính phủ - Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tỉnh Kanagawa thiết lập, với sự hợp tác của Tỉnh trong công tác Giao dịch trao đổi hành chính và nâng cao năng lực cán bộ được bắt đầu từ năm 2005.

2 Thời điểm thông tin

Về nguyên tắc, thông tin đăng tải trong tài liệu là những thông số và chế độ được thi hành từ 01/01/2007 cho đến thời điểm hiện tại.

3 Tóm tắt – Mục đích

Tính từ thời điểm cuối năm 2006 cho đến nay, đã có khoảng 160.000 người mang quốc tịch nước ngoài từ 165 Quốc gia và khu vực khác nhau sinh sống thuộc phạm vi tỉnh Kanagawa. Tuy nhiên, do sự bất đồng về ngôn ngữ, tập quán, văn hóa khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cộng đồng xã hội, và trở nên cô lập. Để giải quyết vấn đề trên, với đối tượng thực hiện là các cán bộ cửa sổ giao dịch Hành chính và tình nguyện viên tư vấn, những người thực hiện tư vấn và trao đổi với cư dân quốc tịch nước ngoài, chúng tôi lập và phát Tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ về những câu hỏi và trả lời tư vấn cho người nước ngoài, nhằm hỗ trợ một phần giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải.

4 Đặc điểm

 • Xây dựng, thiết lập “Cách sử dụng Tài liệu hướng dẫn” theo từng mục, ghi rõ những vấn đề như nắm vững nội dung trao đổi, các kiến thức cơ bản, các quy trình đối với từng trường hợp nhằm tăng cường hiểu biết hai bên và hiểu rõ nội dung tư vấn.
 • Ghi rõ “Bối cảnh nghi vấn phán đoán”, “Nghi vấn và trả lơi cơ bản”, “Nghi vấn và trả lời phát sinh”, “Kiến thức cơ bản”…vv theo từng mục, nội dung, phân loại với từng cấp độ tư vấn.
 • Ghi rõ hướng dẫn Cửa sổ diao dịch chuyên môn, Cơ quan chuyên môn và tư vấn phát sinh…
 • Cuối cùng thực hiện biên dịch 10 ngôn ngữ khác nhau.

5 Đối tượng sử dụng dự kiến

 • Nhân viên giao dịch hành chính
 • Cán bộ tư vấn thuộc Hiệp hội Giao lưu Quốc tế, Hiệp hội Phúc lợi xã hội…
 • Cán bộ Dân sinh
 • Cán bộ Trẻ em
 • Tình nguyện viên tư vấn
 • Nhân viên xã hội
 • Cô nuôi trẻ
 • Giáo viên trong trường học

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752 FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター