7 Công việc

Đề mục Nội dung Số PDF
Tìm việc (giới thiệu công việc)
7-1
Dự thi công nhân viên chức
7-2
Hợp đồng lao động
7-3
Tiền lương
7-4
Sa thải
7-5
Thời gian lao động
7-6
Lao động phái cử & bán thời gian
7-7
Bảo hiểm lao động
7-8
Bảo hiểm tai nạn lao động & Bảo hiểm sức khỏe
7-9
Thôi việc Trước khi nghỉ việc 7-10-1

Thủ tục thôi việc 7-10-2
Ví dụ tư vấn lao động Khi điều kiện lao động khác với quy ước 7-11-1

Khi không nhận được lương 7-11-2

Tai nạn khi làm việc hoặc trên đường đến công ty 7-11-3

Trường hợp bị sa thải đột ngột 7-11-4

Hoàn thuế thu nhập 7-11-5

Trường hợp muốn nghỉ việc sinh & nuôi con, chăm sóc trẻ 7-11-6
Cửa sổ tư vấn lao động cho người nước ngoài
7-12
Đào tạo nghề
7-13
Lấy chứng chỉ các loại
7-14

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
416kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター