คำอธิบายเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

1 ความเป็นมา

คู่มือนี้จัดทาโดย องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติคานางาวะ(คานางาวะซุไมซัพพอร์ตเซ็นเตอร์) ร่วมกับหน่วยงานประจาจังหวัด ภายใต้โครงการความร่วมมือ”กองทุนส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร21แห่งจังหวัดคานางาวะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอบรมพัฒนาทักษะการให้คาปรึกษาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้สามารถให้คาแนะนาได้หลากหลายภาษา โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.02005 (ปีเฮเซที่ 17)

2 เวลาของข้อมูล

ข้อมูลที่ลงในคู่มือเล่มนี้ โดยหลักการ ยึดตัวเลขและระบบต่าง ๆ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2007 (ปีเฮเซที่ 19)

3 หลักการ และวัตถุประสงค์

ณ ปลายปี 2006 มีจานวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคานางาวะทั้งสิ้น 1แสน6หมื่นคน ซึ่งมาจากทั้งหมด 165 ประเทศและภูมิภาค แต่เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ซึ่งทาให้มีผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในสังคมและรู้สึกเหมือนถูกโดดเดี่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้มาปรึกษาพร้อมคาตอบเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและอาสาสมัครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาในหน่วยงานที่มีประชาชนชาวต่างชาติมาปรึกษาบ่อย ๆ นาไปใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคลี่คลายปัญหาให้แก่ผู้อาศัยชาวต่างชาติในจังหวัดได้บ้าง

4 ลักษณะพิเศษ

  • สาหรับการให้คาปรึกษานั้น เพื่อให้มีข้อมูลร่วมกันและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของชาวต่างชาติ จึงได้จัดทา หัวข้อ “วิธีการใช้คู่มือ” ซึ่งระบุขั้นตอนดาเนินการของแต่ละฝ่าย ความรู้พื้นฐาน และเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษา
  • มีการแบ่ง หมวด หัวข้อ เรื่อง ระดับของการปรึกษา และแยก โดยเนื้อหาก็มีการแยกเป็นสัดส่วนให้เห็นชัดเจนว่า เป็น “คาถามที่คาดว่าจะเกิด” “คาถามและคาตอบทั่วไป” “คาถามที่จะเกิดตามมาและคาตอบ” และ “ความรู้พื้นฐาน”
  • มีการแนะนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานหรือสถาบันที่ให้คาปรึกษาโดยเฉพาะ การปรึกษาในเรื่องอื่น ๆ ด้วย
  • ในขั้นสุดท้าย จะมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา

5 ผู้ที่จะใช้คู่มือนี้ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ・ผู้ให้คาปรึกษาของสมาคมวิเทศสัมพันธ์ และ สภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
  • กรรมการสวัสดิการชาวบ้านและกรรมการสวัสดิการเด็กเล็ก ・อาสามสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ให้คาปรึกษาประจาหน่วยงาน
  • นักสังคมสงเคราะห์ ・ผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูโรงเรียน เป็นต้น

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター