9 สุขภาพมารดาและบุตร

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
การตั้งครรภ์และการคลอด สุขภาพมารดาและบุตร 9-1-1

เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ 9-1-2

การตรวจสุขภาพประจำเวลาและคำแนะนำด้านสุขภาพ 9-1-3

การลาคลอด ลาเลี้ยงดูบุตร 9-1-4

หลังคลอดบุตรแล้ว 9-1-5

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และ ระบบการผดุงครรภ์ 9-1-6

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเด็กคลอดก่อนกำหนด
(มีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลดูแลเด็กด้วย)
9-1-7
บริการคุ้มครองสุขภาพเด็กทารก บริการคุ้มครองสุขภาพเด็กทารก 9-2-1

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 9-2-2
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล 9-3-1

ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บุตรเป็นโรคเรื้อรัง 9-3-2

ค่ารักษาพยาบาลวัณโรคในเด็ก 9-3-3

ค่ารักษาพยาบาลในครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว 9-3-4

การให้ความช่วยเหลือและฝึกฝนเด็กพิการ(การแพทย์ที่สนับสนุนให้ช่วยตนเองได้:ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูและรักษาพยาบาล) 9-3-5
การเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตร 9-4-1

เด็กที่ขาดผู้เลี้ยงดู 9-4-2

ศูนย์สนับสนุนครอบครัว 9-4-3
สถานรับเลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่ เวลาในการรับเลี้ยงเด็ก 9-5-1

ค่าธรรมเนียมรับฝากเด็ก 9-5-2

การยื่นคำร้องเอาบุตรฝาก 9-5-3

การใช้ชีวิตในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ 9-5-4
โรงเรียนอนุบาล
9-6
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (DV) การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (DV) หมายถึง 9-7-1

ปรึกษาใครดี 9-7-2

กฎหมายป้องกันและระงับความรุนแรงของคู่สมรส 9-7-3

การกระทำทารุณเด็ก 9-7-4
การเอาใจใส่จิตใจเด็ก จิตใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเนื่องจากหย่าร้าง 9-8-1

การแก้ปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรียน 9-8-2

การให้คำปรึกษาปัญหา 9-8-3

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
478kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター