8 การเจ็บป่วย

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
เมื่อป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ สิทธิในการรับการรักษา 8-1-1

แพทย์ประจำบ้านและโรงพยาบาลใหญ่ ๆ 8-1-2

ร้านขายยา 8-1-3

โรงพยาบาลที่สามารถให้บริการภาษาต่างประเทศ 8-1-4

คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์
(แผนกต่าง ๆ และ ชื่อโรค)
8-1-5
เมื่อป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
  (สถานที่ที่ปรึกษาเวลาเดือดร้อน)
คลินิกมินาโตะมาจิเป็นต้น 8-1-6

MIC คานางาวะ 8-1-7
การแก้ไขกรณีฉุกเฉิน การเรียกรถพยาบาล 8-2-1

สถานพยาบาลวันหยุดและยามวิกาล
สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
8-2-2
การตรวจรักษา และ นอนโรงพยาบาล ขั้นการตรวจรักษา 8-3-1

การนอนโรงพยาบาล 8-3-2
การประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ ค่ารักษาพยาบาล และ การประกันค่ารักษา
พยาบาลของรัฐ
8-4-1

การประกันสุขภาพ 8-4-2

การประกันสุขภาพประชาชน 8-4-3

กรณีที่ไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพได้ 8-4-4

การประกันและเคียวไซที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 8-4-5

กรณีที่ไม่ได้ทำประกันสุขภาพ 8-4-6

ระบบการรักษาพยาบาลระหว่างที่อยู่
เกินกฎหมายกำหนด
8-4-7
ระบบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกิน 8-5-1

ค่ารักษาพยาบาลโรคพิเศษ 8-5-2

ค่ารักษาพยาบาลวัณโรค 8-5-3

ค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ 8-5-4

ค่ารักษาพยาบาลผู้พิการ
(การรักษาเพื่อให้กลับสู่สังคมได้: การบำบัดฟื้นฟู)
8-5-5

ค่ารักษาพยาบาลของผ้พิการทางจิต
(การรักษาเพื่อให้ช่วยตัวเองได้: ค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารับการบำบัดสุขภาพจิต)
8-5-6

ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยระหว่างเดินทาง 8-5-7
การตรวจสุขภาพ และ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

8-6
การป้องกันโรคติดต่อ วัณโรค 8-7-1

โรคเอดส์ 8-7-2

โรคไข้หวัดใหญ่ 8-7-3
อาหารเป็นพิษ
8-8
เมื่อประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต กังวลจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม 8-9-1

การับการรักษาจากแพทย์แผนกจิตเวช 8-9-2

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
985kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター