7 งาน

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
หางาน (แนะแนวอาชีพ)
7-1
การสอบเป็นข้าราชการ
7-2
สัญญาการจ้างงาน
7-3
ค่าจ้าง
7-4
การเลิกจ้าง
7-5
ชั่วโมงการทำงาน
7-6
งานลูกจ้างตามสัญญาและ
ลูกจ้างชั่วคราว (พาร์ทไทม์)

7-7
การประกันการจ้างงาน
7-8
การประกันภัยจากการทำงาน และ การประกันสุขภาพ
7-9
การออกจากงาน ก่อนลาออก 7-10-1

ขั้นตอนการลาออกจากงาน 7-10-2
ตัวอย่างคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การจ้างงาน
กรณีที่เงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามที่
ตกลงสัญญากัน
7-11-1

กรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือน 7-11-2

อุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน หรือ
ระหว่างเดินทางไปทำงาน
7-11-3

กรณีที่ถูกไล่ออกกระทันหัน 7-11-4

การชำระคืนภาษีเงินได้ 7-11-5

กรณีที่อยากลางานเพื่อ คลอดลูก เลี้ยงลูก หรือ
พยาบาลคนในครอบครัว
7-11-6
ช่องให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ
7-12
การเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
7-13
วุฒิบัตรประเภทต่าง ๆ
7-14

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
416kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター