6 ทิ่อยู่อาศัย

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
วิธีหาบ้าน หรือ เช่าบ้าน ที่พักในญี่ปุ่น 6-1-1

ความรู้พื้นฐานคำศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 6-1-2

หาบ้านที่ไหน 6-1-3
(สถานที่ที่ควรไปปรึกษาเมื่อเดือดร้อน) ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติคานางาวะ 6-1-4
การเข้าพักในอาคารของการเคหะแห่งชาติ บ้านพักการเคหะแห่งชาติ 6-2-1

บ้านเช่าตามโครงการปฏิรูปเมือง UR 6-2-2

บ้านพักส่งเสริมการจ้างงาน 6-2-3
บ้านเช่าของเอกชน จะหาได้อย่างไร 6-3-1

ขั้นตอนการเช่าบ้าน 6-3-2

รายการบ้านเช่าที่ต้องการ

รายการที่ทางบริษัทจัดหาบ้านเช่ามักจะสอบถาม

การทำสัญญากับเจ้าของบ้าน 6-3-3

คำแนะนำและการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
เมื่อจะเช่าบ้าน
6-3-4
การซื้อบ้าน จะหาข้อมูลได้อย่างไร 6-4
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน การหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้ง 6-5
การย้ายบ้าน การดำเนินการก่อนและหลังย้ายบ้าน 6-6-1

การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน 6-6-2

การจ้างบริษัทขนย้าย 6-6-3

การกำจัดขยะ 6-6-4

วิธีเข้าหาคนในท้องที่ 6-6-5
ไฟฟ้า
6-7
แก๊ส
6-8
น้ำประปา
6-9
ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม
6-10

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード>
393kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター