5 การดำเนินชีวิต และสวัสดิการ

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ระบบสวัสดิการ การคุ้มครองการยังชีพ 5-1-1

สวัสดิการเด็กเล็ก 5-1-2

สวัสดิการมารดาและบุตร และ หญิงหม้าย 5-1-3

สวัสดิการผู้สูงอายุ 5-1-4

การประกันการพยาบาลดูแล 5-1-5

สวัสดิการสำหรับผู้พิการ 5-1-6

กรรมการสวัสดิการชาวบ้านและกรรมการสวัสดิการ
เด็กเล็ก(มินเซอิอินและจิโดอิอิน)
5-1-7

สภาสวัสดิการสังคม 5-1-8
เงินกับการซื้อของ การซื้อของประจำวัน 5-2-1

การฝากเงิน การส่งเงิน 5-2-2

ระบบคูลลิ่งออฟ 5-2-3

การกู้เงินของผู้บริโภค 5-2-4

การล้มละลาย 5-2-5
เมื่อประสบปัญหาเดือดร้อน ป้อมตำรวจ 5-3-1

ศูนย์ให้คำปรึกษาเช่น ที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 5-3-2

ระบบบริการ ทนายความ ตุลาการ นักคัดสำนวนกฎหมาย
ที่เข้าเวร
5-3-3
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ต
ไปรษณีย์ 5-4-1

การขอใช้บริการโทรศัพท์และการย้ายบ้าน 5-4-2

โทรศัพท์สาธารณะ 5-4-3

การขอมีโทรศัพท์มือถือ 5-4-4

การสมัครขอรับบริการอินเตอร์เน็ต 5-4-5

อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 5-4-6
ใบอนุญาตขับขี่ การขอคัดสำเนาใบขับขี่ของประเทศตน 5-5-1

การขอมีใบขับขี่ของญี่ปุ่น 5-5-2
การคมนาคม ทางรถไฟ 5-6-1

รถเมล์ 5-6-2

แท็กซี่ 5-6-3

JAF (สหพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น) 5-6-4

รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 5-6-5

รถจักรยาน 5-6-6

อุบัติเหตุรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ 5-6-7

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
680kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター