4 สถานภาพการพำนักและการดำเนินการ

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
สถานภาพการพำนัก สถานภาพการพำนักและระยะเวลา 4-1-1

การต่ออายุใหม่ 4-1-2

การเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก 4-1-3

กรณีที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก 4-1-4

การไม่อนุมัติให้ต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
การพำนัก
4-1-5

การยื่นขอเป็นผู้อพยพ 4-1-6
การขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพที่ได้รับ การอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 4-2
บัตรประจำตัวคนต่างด้าว การขึ้นทะเบียนใหม่ 4-3-1

วิธีจดทะเบียน 4-3-2

การแก้ไขข้อมูลในการขึ้นทะเบียน 4-3-3

บัตรประจำตัวคนต่างชาติ 4-3-4

กรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง 4-3-5

ใบรับรองรายละเอียดการจดทะเบียนคนต่างชาติ 4-3-6
การพาครอบครัวมาอยู่ที่ญี่ปุ่น ขอบข่ายที่สามารถพามาอยู่ด้วยได้ 4-4-1

ขั้นตอนการพาครอบครัวมาอยู่ด้วย 4-4-2
กรณีการแต่งงาน สถานการณ์ที่จำเป็นในการจดทะเบียนสมรส 4-5-1

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส 4-5-2

การยื่นเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนต่างด้าว
หลังจดทะเบียนสมรส
4-5-3
กรณีที่ให้กำเนิดบุตร สมุดสุขภาพมารดาและบุตร (โบะชิเทะโช) 4-6-1

แจ้งเกิด 4-6-2

สัญชาติของทารก 4-6-3

สถานภาพการพำนักของทารกและการจดทะเบียน
ต่างชาติ
4-6-4
เมื่อมีผู้เสียชีวิตในครอบครัว การแจ้งตาย 4-7-1

อนุญาตให้จัดพิธีเผาศพผู้ตาย 4-7-2

พิธีศพและสุสาน 4-7-3
กรณีการหย่าร้าง หย่าร้างกันโดยการประนีประนอม 4-8-1

การหย่าร้างโดยการไกล่เกลี่ย 4-8-2

การหย่าร้างโดยคำสั่งศาล 4-8-3

การต่ออายุสถานภาพการพำนักหลังการหย่าร้าง 4-8-4

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีระหว่างดำเนินคดีฟ้องหย่า 4-8-5
กรณีที่ยื่นคำร้องขออนุญาตพำนักถาวร กรณีขอพำนักถาวร 4-9-1

สถานที่ที่จะยื่นขอวีซ่าถาวร 4-9-2

มีบุตรที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น 4-9-3
กรณีขอมีสัญชาติญี่ปุ่น
(แปลงสัญชาติ)
เงื่อนไข 4-10-1

สถานที่ยื่นคำร้อง 4-10-2
การเข้ามีส่วนในสังคม สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของคนต่างชาติ 4-11-1

การประชุมของประชาชนต่างชาติ 4-11-2
เมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ การขออนุญาตกลับเข้าประเทศ 4-12-1

กรณีผู้อพยพตามสนธิสัญญา 4-12-2

กรณีของผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต หรือ ผู้ที่ไร้สัญชาติ 4-12-3
เมื่อจะย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ การย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพ 4-13-1

บำนาญเงินปี 4-13-2
เมื่อจะเป็นบุตรบุญธรรม กรณีที่ยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรม 4-14-1

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม 4-14-2

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
612kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター