3 คำแนะนำเบื้องต้น

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ระเบียบที่ควรปฏิบัติในท้องถิ่น การทิ้งขยะและรีไซเคิล 3-1-1

มลภาวะทางเสียง 3-1-2

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น 3-1-3

การเก็บออมเงิน 3-1-4

สถานที่จอดรถ 3-1-5

สัตว์ และ สัตว์เลี้ยง 3-1-6

การขึ้นทะเบียนตราประทับ และ ใบรับรองตราประทับ 3-1-7
การมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับผู้คนในโอกาสต่าง ๆ 3-2-1

ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ชมรมผู้สูงอายุ 3-2-2

งานประเพณี การแข่งกีฬา เทศกาลประจำท้องถิ่น 3-2-3

สถานที่ที่จัดงานชุมนุม 3-2-4

หนังสือเวียน ข่าวสารประจำตำบล 3-2-5

ผู้ที่ควรปรึกษาเมื่อประสบปัญหา 3-2-6
การเรียนภาษาญี่ปุ่น สถานที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น 3-3
สังคมอันตรายที่ควรหลีกเลี่ง การพนัน 3-4-1

ยาเสพติด 3-4-2

การค้าประเวณี 3-4-3

องค์กรที่ก่ออาชญากรรม 3-4-4

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
395kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター