2 วิธีการใช้คู่มือ

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ก่อนให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือนี้ 2-1-1

กระบวนการให้คำปรึกษาแยกตามประเภทสถานภาพของผู้ให้คำปรึกษา 2-1-2

ขั้นตอนหลักในการแก้ไขปัญหา 2-1-3
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการให้คำปรึกษา ตรวจสอบกระบวนการให้คำปรึกษา 2-2-1

ท่าที ความรู้พื้นฐานในการขอรับคำปรึกษา 2-2-2

สภาพของผู้อาศัยชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัด 2-2-3
การทำความเข้าใจกับเรื่องที่ปรึกษา ตรวจสอบสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ ภาษา (ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น) 2-3-1

(คำทักทายทั่วไปของแต่ละภาษา (เขียนด้วยคาตาคานะ)

การแนะนำตัวของผู้ให้คำปรึกษา 2-3-2

สภาพของผู้อาศัยชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัด 2-3-3

ตรวจสอบสภาพของผู้ที่มาปรึกษา 2-3-4

((ตรวจสอบสภาพของผู้ที่มาปรึกษา)

ตารางติดต่อ 2-3-5

ตารางการติดต่อ 2-3-6

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
309kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター