1 ข้อมูลประจำท้องถิ่น

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดคานางาวะ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 1-1

ประชากร 1-2

ประวัติศาสตร์ 1-3

การท่องเที่ยว 1-4

แผนผังเส้นทางรถไฟ 1-5

วันหยุดประจำปีของญี่ปุ่น 1-6

ความสัมพันธ์ บทบาท และลักษณะงานของ ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 1-7

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
149kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター