13 สถานที่ติดต่อสอบถาม

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
การให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ตารางสรุป 13-1
การประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาต่างประเทศ ตารางสรุป 13-2
หน่วยงานของรัฐ สำนักงานประกันสังคม (ฉะไกโฮะเก็งจิมมุโฉะ) 13-3-1

สำนักงานตรวจมาตรฐานแรงงาน (มุมให้คำปรึกษา
ด้านแรงงาน)
13-3-2

ศูนย์แนะแนวอาชีพของรัฐ(ฮัลโหลเวิร์ค) 13-3-3

สำนักงานสรรพากร (เซมุโฉะ) 13-3-4

สถานที่ราชการสำคัญ 13-3-5

สถานทูต&สถานกงสุล 13-3-6

กองตรวจคนเข้าเมือง (นิวโคคุคันริเคียวคุ) 13-3-7

สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียวคุ) 13-3-8

ศาลยุติธรรม (ไซบังโฉะ) 13-3-9

กรมการขนส่ง (อุงยุชิเคียวคุ) 13-3-10
จังหวัด (โทะโดฟุเคน) จังหวัด (โทะโดฟุเคน) 13-4-1

ศูนย์บริหารงานราชการจังหวัดส่วนท้องถิ่น
(จิอิกิเคงเซโซโงเซ็นเตอร์)
13-4-2

ศูนย์แรงงาน (โรโดเซ็นเตอร์) แนะนำช่องให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติจังหวัดคานางาวะ 13-4-3

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ (โฮะเก็งฟุกุชิจิมุโฉะ) 13-4-4

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (โซโงเรียวอิกุโซดันเซ็นเตอร์) และสำนักงานให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับเด็ก (จูโอจิโดโซดันโฉะ)
13-4-5

ศูนย์สวัสดิการสุขภาพจิต (เซชินโฮะเก็งฟุกุชิเซ็นเตอร์) 13-4-6

ศูนย์ปรึกษาเด็กและเยาวชน (จิโดโซดันโฉะ) 13-4-7

โรงเรียนฝึกอาชีพและเทคโนโลยี (โคโตโชะกุเงียวกิจุสึโค) 13-4-8

สถานีตำรวจ (เคซะสึโฉะ) 13-4-9

สำนักงานจัดเก็บภาษีจังหวัด (เคนเซจิมุโฉะ) 13-4-10

ที่ทำการประปาประจำจังหวัด สำนักงานเขต (เคนเอซุยโดเอเงียวโฉะ ชิโฉะ) 13-4-11
ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ) (ชิคุโจซง) ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)
(ชิคุโจซง)
13-5-1

สถานีอนามัย (โฮะเก็งโจะ) 13-5-2

สถานีดับเพลิงและกองบังคับการตำรวจดับเพลิง
(โชโบโฉะและโชโบฮงบุ)
13-5-3

ช่องให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค (โชฮิเซคัตสึโซดันมาโดะงุจิ) 13-5-4

ช่องให้คำปรึกษาภาษาต่างประเทศ
(ไกโคคุโงะโซดันมาโดงุจิ)
13-5-5

สถานที่สาธารณะสำหรับประชาชน 13-5-6

ห้องสมุด (โทโชะกัง) 13-5-7

สปอร์ตเซ็นเตอร์ 13-5-8
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
(โฮะเก็งอิเรียวคิคัง)
สถานพยาบาลวันหยุดสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
(อิกะคิวจิสึคิวคังชินเรียวโฉะ)
13-6-1

สถานพยาบาลฉุกเฉินวันหยุด แผนกทันตกรรม
(ชิกะคิวจิสึคิวคังชินเรียวโฉะ)
13-6-2

ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 13-6-3

ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินส่วนท้องถิ่น
(จิอิกิคิวคิวอิเรียวโจโฮเซ็นเตอร์)
13-6-4

โรงพยาบาลที่สามารถให้บริการภาษาต่างประเทศ 13-6-5
การศึกษา (เคียวอิกุ) โรงเรียนสำหรับชาวต่างชาติ (ไกโคะกุจินกักโก) 13-7-1

โรงเรียนนานาชาติ (อินเตอร์เนชั่นเนลสคูล) 13-7-2

หอพักนักเรียนต่างชาติ (ริวงักกุเซไคคัง) 13-7-3

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ 13-7-4

โบสถ์คริสตจักรที่ทำพิธีมิซา, สุเหร่า, วัดที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศ 13-7-5
เกี่ยวกับกฎหมาย สภาทนายความโยโกฮามา (โยโกฮามาเบงโงชิไค) 13-8-1

พนักงานจดทะเบียนและสำนักงานทนายที่ลงนามรองรับเอกสารถูกต้อง(โนตารี่) (โคโชนิน・โคโชนินยะกุบะ) 13-8-2
หน่วยงานเกี่ยวข้อง&อื่นๆ สมาคมวิเทศสัมพันธ์ภายในจังหวัด (โคะกุไซโคริวเคียวไค) 13-9-1

สภาสวัสดิการสังคม (ชะไกฟุกุชิเคียวงิไค) 13-9-2

องค์กรด้านความช่วยเหลือของภาคเอกชนอื่นๆ
(มินกังชิเอ็งดันไต)
13-9-3

กลุ่มคนประเทศต่างๆและชุมชนชาวต่างชาติที่สำคัญๆ 13-9-4

โบสถ์คริสตจักรที่ทำพิธีมิซา, สุเหร่า, วัดที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศ 13-9-5

YMCA&YWCA 13-9-6

องค์กรวิเทศสัมพันธ์ 13-9-7

อาสาสมัครช่วยเหลือการเรียนภาษาญี่ปุ่น 13-9-8

อาสาสมัครล่ามและการแปล 13-9-9

ห้องเรียนสอนเสริม 13-9-10

ห้องเรียนภาษาแม่ (โบะโงะเคียวชิสึ) 13-9-11

ระบบช่วยเหลือการก่อตั้งกิจการ (คิเงียวชิเอ็งเซโดะ) 13-9-12

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード 
911kb

まえのページに戻もどる | HOME | つぎのページへ
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター