12 ภาษี บำนาญเงินปี ประกัน

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ประเภทของภาษี
12-1
วิธีชำระภาษี ภาษีเงินได้ (หัก ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน และ ยื่นชำระปลายปี) 12-2-1

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี (การยื่นแบบเพื่อประเมินภาษี และ การเรียกคืนภาษี) 12-2-2

ภาษีเทศบาล 12-2-3

ภาษีผู้บริโภค 12-2-4

ภาษีรถยนต์ 12-2-5

กรณีที่ไม่ชำระภาษี 12-2-6
ระบบบำนาญเงินปีของญี่ปุ่น ระบบบำนาญเงินปีของญี่ปุ่น 12-3-1

บำนาญเงินปีผู้พิการ 12-3-2

บำนาญเงินปีสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต 12-3-3

บำนาญเงินปีวัยชรา 12-3-4

เมื่อไม่สามารถชำระเบี้ยประกันบำนาญเงินปี 12-3-5

การสนับสนุนผู้ที่ไม่อยู่ในระบบบำนาญเงินปีเนื่องจากนโยบายของรัฐ (เงินสวัสดิการช่วยเหลือ) 12-3-6
ประกันของเอกชน
12-4

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
361kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター