10 การศึกษา

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
10-1
การเข้าเรียน หรือ ย้ายเข้า โรงเรียนประถมและมัธยมต้น
10-2
การเข้าเรียนต่อในมัธยมปลาย แนะนำการเข้าเรียนต่อมัธยมปลาย 10-3-1

คุณสมบัติในการสมัครเรียนมัธยมปลาย 10-3-2

ค่าเล่าเรียนในมัธยมปลาย 10-3-3

การโอนย้ายมาเข้าเรียนในมัธยมปลาย 10-3-4
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย วิธีรับคนต่างชาติเข้าเรียน 10-4-1

กรณีที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 10-4-2

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ต่างประเทศ
แต่ไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรอง
10-4-3
โรงเรียนอาชีวศึกษา และ โรงเรียนช่าง โรงเรียนอาชีวศึกษา 10-5-1

วิทยาลัยช่างเทคนิค 10-5-2
การศึกษาของเด็กพิการ โรงเรียน 10-6
โรงเรียนคนต่างชาติ
10-7
การศึกษาของกลุ่มคนประเทศต่างๆ
10-8
เมื่อเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และ ทุนสงเคราะห์การศึกษา 10-9
การศึกษาต่างประเทศ
10-10
การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ
10-11
การสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
10-12

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
459kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター