Paggagamitan ng Gabay:

1 Panimula.

Ang gabay na ito ay ginawa ng “Kanagawa Housing Support Center for Foreigners”, isang Non-profit Organization, upang maisagawa at suportahan ang mga tauhan o empleyado ng Tanggapang panglungsod at mga nagbo-boluntaryong tauhan sa pamamaraan at pagbibigay ng tugon sa mga konsultasyon ng mga dayuhan. Ang proyektong ito ay nagsimula noong taong 2005 at magkatulong na ginawa ng “Kanagawa Voluntary Activity Promotion Fund 21” at ng “Administrative Consultation in Multi-lingual and Improvement in Consultation Capability”

2 Impormasyon / Kaalaman.

Nakasaad sa gabay na ito ang mga kaalaman na nauukol sa mga mahahalagang bilang at sistema ng pagsusuporta o pagtulong, batay sa petsang Enero 1, 2007.

3 Kahulugan at Layunin

Batay sa kaalaman noong 2006, ang bilang ng mga dayuhan na nanggagaling sa 165 na bansa at nakatira sa Kanagawa-ken ay umaabot sa 160,000. Marami sa mga dayuhan ang nakakaranas ng pagkabukod o pagkahiwalay sa kapwa at hirap sa pag-intindi ng wikang Hapon, kaugalian, kaibahan ng kultura at hindi pagkakaintindihan. Ang gabay na ito ay ginawa, isinalin sa maraming wika at ipinamamahagi upang mabigyan ng tulong o suporta ang mga dayuhan at maging daan upang malutas ang mga problemang dinaranas. Nagsusumikap ang mga tauhan o empleyado ng Tanggapang panglungsod at mga nagboboluntaryong tauhan na mabigyan ng tugon ang iba-ibang suliranin at katanungan na dinudulog ng mga dayuhan sa mga “consultation counters” ng Tanggapang panglungsod.

4 Nilalaman

 • Mga tinutukoy na paksa: a) Pag-unawa ng pamamaraan ng konsultasyon. b) Paano lilinawin ang pamamaraan ng konsultasyon ayon sa pamumuhay ng sumasangguni. c) Paano mauunawaan o maiintidihan ang detalye ng suliranin na kinokunsulta
 • Batay sa antas ng konsultasyon, tinatalakay ang mga pangunahing katanungan at sagot, posibleng sagot at pangyayari, at pinagbabatayan na tanong at sagot sa klasipikasyon o pag-uuri, paksa at nilalaman nito.
 • Nakasaad dito ang mga takdang patutunguhan, mga nakatakdang ahensya, at gabay sa pagkukonsulta.
 • Ang panghuling layunin ay ang maisalin ang gabay na ito sa sampung wika.

5 Iminumungkahi na gamitin ng mga sumusunod:

 • Mga tauhan o empleyado ng tagapangasiwa (administration windows)
 • Mga tagapayo ng Samahan ng Pandaigdig na Palitan ng Kaalaman at Konseho ng Kapakanang Panlipunan
 • Komisyonado ng mga Kapakanan
 • Komite ng mga Kabataan
 • Mga tagapayo at nagboboluntaryong tauhan ng pook ng konsultasyon (consultation windows)
 • Social worker
 • Mga nangangalaga sa kabataan at Mga guro sa paaralan.

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752 FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター