9 Kalusugan ng ina at anak

ITEMS CONTENTS No. PDF
Pagbubuntis at anganganak Pagpaplano ng pagbubuntis(family planning) 9-1-1

Pagbubuntis 9-1-2

Regular na pagsusuri ng kalusugan o check-up at gabay sa kalusugan 9-1-3

Bakasyon para sa panganganak at pangangalaga ng anak 9-1-4

Pagkasilang ng sanggol 9-1-5

Pagpapa-anak ng Komadrona at Gastos sa Panganganak 9-1-6

Tulong sa pananalapi sa mga sanggol na ipinanganak na "premature" 9-1-7
Pangangalaga sa anak Serbisyo para sa kalusugan ng sanggol 9-2-1

Bakuna 9-2-2
Libreng pagpapagamot Gastos sa pagpapagamot sa ospital 9-3-1

Mga batang may malubha/talamak na karamdaman/sakit 9-3-2

Gastos sa pagpapagamot ng mga batang may sakit sa baga(TB) 9-3-3

Gastos sa pagpapagamot ng solong magulang 9-3-4

Gastos sa pagpapagamot ng mga batang may kapansanan 9-3-5
Suporta para sa anak Suporta para sa anak 9-4-1

Mga batang walang mangangalaga 9-4-2

Tanggapan na nagbibigay suporta sa pamilya 9-4-3
Alagaan ng mga bata Oras ng pagpapa-alaga 9-5-1

Gastos sa pagpapa-alaga 9-5-2

Paraan ng aplikasyon 9-5-3

Araw-araw na pangangalaga sa bata 9-5-4
Kindergarten
9-6
Karahasan sa tahanan (DV) Ano ang DV (Domestic Violence)? 9-7-1

Saan maaaring kumonsulta. 9-7-2

Pagpigil ng pang-aabuso ng asawa 9-7-3

Pang-aabuso ng bata o anak 9-7-4
Pangangalaga ng kaisipan ng bata Nasaktan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang 9-8-1

Kasagutan sa dahilan ng paglalakwatsa ng anak 9-8-2

Counseling o Pagpapayo 9-8-3

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
478kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター