8 Karamdaman (Illness )

ITEMS CONTENTS No. PDF
Karamdaman o Kapinsalaan (Illness or injury) Mga Karapatang Medikal na Pagpapagaling (Medical treatment rights) 8-1-1


Doktor sa bahay at malaking ospital (home doctor and big hospital) 8-1-2

Botika 8-1-3

Serbisyo sa Ospital sa Iba't-ibang Wika (Multilingual hospital service) 8-1-4

Medikal na termino (Specilties / pangalan ng sakit ) 8-1-5
Where you can consult Minatomachi shinryou-jo(clinic) etc. 8-1-6

MIC Kanagawa 8-1-7
Oras ng Kagipitan (Emergency) Tumawag ng Ambulansay (Call ambulance) 8-2-1

Klinika sa oras ng kagipitan (Emergency clinic) 8-2-2
Pagsusuri at Pagpasok (Examination and Admission) Pagsusuri (Examination) 8-3-1

Pagpasok (Admission) 8-3-2
Pampublikong seguro sa kalusugan (Public health insurance ) Bayarin na pangmedikal at pampublikong seguro sa kalusugan 8-4-1

Seguro ng kalusugan (Health insurance) 8-4-2

Kokumin kenkou hoken 8-4-3

Hindi magamit ang seguro sa kalusugan 8-4-4

Iba pang insyurans na nagbibigayan ng kauring kalagayan (Other Mutual insurance ) 8-4-5

Walang seguro na pangmedikal (No medical insurance) 8-4-6

Medicare habang sobra ang paninirahan (Medicare during over stay) 8-4-7
Suportang pang-Medicare (Medicare Support) Mataas na bayad-medikal (High medical fee) 8-5-1

Mga tinutukoy na sakit na saklaw ng tulong na pang-Medicare (Specific disease Medicare support) 8-5-2

Tulong na pang-medicare para sa TB (TB Medicare support) 8-5-3

Medical bills for seniors 8-5-4

Kapansanang medikal (institusyong pangmedikal: rehibilitasyong pang-medikal) 8-5-5

Halaga ng malaking gastusin sa kaisipang pangkalusugan (institusyong pangmedikal: mental ospital) 8-5-6

Medicare ng Manlalakbay (Traveler's Medicare) 8-5-7
Pagpapasuri ng kalusugan at Mga Bakuna (Health check-up and Vaccinations)
8-6
Pag-iiwas sa Sakit na nakakahawa ( Prevention of infectious disease) Tuberkulosis (Tuberculosis) 8-7-1

AIDS 8-7-2

Trangkaso (Influenza) 8-7-3
Pagkakalason dulot ng Pagkain (Food poisoning)
8-8
Pagkabalisa sa Pag-iisip (Mentally anxious) Nababalisa sa iba-ibang kultura (Anxious with different cultures) 8-9-1

Pagpunta sa doktor sa pag-iisip (Seeing a Psychiatrist) 8-9-2

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
985kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター