7 Trabaho

ITEMS CONTENTS No. PDF
Paghahanap ng Trabaho
7-1
Pagsusulit sa Serbisyo Sibil (Civil Service Exam)
7-2
Kontrata ng Trabaho
7-3
Sweldo
7-4
Pagkaalis sa Trabaho (Dismissal)
7-5
Oras ng Trabaho
7-6
Temporaryo at part time
7-7
Seguro sa Trabaho (Employment Insurance)
7-8
Seguro sa Aksidente(Accident Insurance) at Seguro sa Kalusugan (Health Insurance)
7-9
Pagretiro Bago magretiro 7-10-1

Paraan ng Pagreretiro 7-10-2
Konsultasyon ng mga Kaso sa Trabaho Ang mga kondisyon sa trabaho ay hindi naaayon sa pinagkasunduan 7-11-1

Hindi tumatanggap ng sahod 7-11-2

Mga aksidente sa trabaho o pagbabaybay 7-11-3

Biglaang Pagkatanggal (Suddenly lay off) 7-11-4

Pagbabalik ng Buwis sa Sahod (Income tax refund) 7-11-5

Bakasyong may relasyon sa Panganganak at Pangangalaga ng bata 7-11-6
Konsultasyon sa Trabaho ng mga Dayuhan (Foreign Labor Consultation) Konsultasyon sa Trabaho ng mga Dayuhan (Foreign Labor Consultation)
7-12
Pagsasanay (Training)
7-13
Sari-saring Kwalipikasyon (Variety of qualifications)
7-14

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
416kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター