5 Buhay at Kapakanan (Life and welfare)

ITEMS CONTENTS No. PDF
Kapakanan (Welfare) Suporta sa Sahod (Income support) 5-1-1


Kapakanan ng Kabataan (Children's welfare) 5-1-2

Solong Magulang at Nabyudang Kapakanan (Single mother and widow welfare) 5-1-3

Kapakanan ng mga Matatanda (Elder's welfare) 5-1-4

Seguro sa Pangangalaga (Nursing insurance ) 5-1-5

Suporta sa mga may Kapansanan (Disability suppor) 5-1-6

Komisyon ng Mamimili at Komite ng Kabataan (Consumer commission and children's committee) 5-1-7

Pagpupulong sa Sosyal na Kapakanan (Social welfare meeting) 5-1-8
Pananalapi at Pamimili Grocery 5-2-1

Pag-iimpok at pagpapadala ng salapi 5-2-2

Sistema ng Cooling off 5-2-3

Pautang sa mga Mamimili (Consumer's loan) 5-2-4

Hindi makapagbayad 5-2-5
Problema Pulisya (Kouban o Police box) 5-3-1

Legal at publikong konsultasyon 5-3-2

Abogadong Nakatoka(Duty Lawyer) / Panghukumang Tagasulat(Judicial Scrivener) / Sistema ng Tagasulat ng Administratibo (Administrative Scrivener System) 5-3-3
Serbisyo sa Koreo(Postal service) , Telepono at Internet Serbisyo sa Koreo (Postal service) 5-4-1

Serbisyo sa Telepono at Paglilipat 5-4-2

Publikong Telepono 5-4-3

Cell phone 5-4-4

Internet service 5-4-5

Internet Café 5-4-6
Lisensya sa Pagmamaneho Pagpapalit sa linsenyang Hapon (Change to Japanese license) 5-5-1

Lisensyang Hapon sa Pagmamaneho 5-5-2
Trapiko Tren 5-6-1

Bus 5-6-2

Taxi 5-6-3

JAF(JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION) 5-6-4

Bisikleta, Motorsiklo, Maliliit na motorsiklo 5-6-5

Bisikleta 5-6-6

Seguro (Insurance) at Katuwang na tulong (Mutual Aid) 5-6-7

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
680kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター