4 Katayuan (Visa) at Pamamaraan

ITEMS CONTENTS No. PDF
Estado ng paninirahan at haba ng panahon ng pamamalagi Estado ng paninirahan at haba ng panahon ng pamamalagi 4-1-1

Update(Magpabago) 4-1-2

Pagpapalit ng Katayuan (visa) 4-1-3

Walang estado o visa 4-1-4

Pagbabago ng katayuan (Visa) 4-1-5

Refugees 4-1-6
Gawain ayon sa visa Permiso para magtrabaho ng part-time 4-2
Foreigner registration Bagong rehistro 4-3-1

Paano magpa-rehistro 4-3-2

Pagwawasto ng impormasyon 4-3-3

Foreigner registration card 4-3-4

Pamamaraan para sa kinakailangang pagbabago ng pansariling impormasyon 4-3-5

Mga katunayan ng pangunahing dokumento para sa pagpaparehistro 4-3-6
Pagdala ng pamilya sa bansa Saklaw (range) ng miyembro ng pamilya 4-4-1

Pamamaraan sa pagdala ng pamilya sa bansa 4-4-2
Pagpapakasal Pamamaraan 4-5-1

Pamamaraan 4-5-2

Pagbabago ng katayuan (status) pagkatapos ng pagpapakasal 4-5-3
Panganganak Boshi Techou (Handbook para sa Ina at anak) 4-6-1

Pagpaparehistro ng panganganak 4-6-2

Nasyonalidad ng anak 4-6-3

Katayuan (Visa) at pagparehistro ng anak 4-6-4
Pagpanaw ng isang miyembro ng pamilya Pagpapa-alam ng kamatayan o pagpananaw 4-7-1

Permiso sa pagsunog ng bangkay (cremation permit) 4-7-2

Punerarya at Burol 4-7-3
Diborsyo Diborsyo ayon sa mapayapang kasunduan (Amicable divorce) 4-8-1

Diborsyo na may namamagitan (Arbitrated divorce) 4-8-2

Diborsyo na may maghahatol (Adjudicated divorce) 4-8-3

Pagbabago ng katayuan (visa) pagkatapos ng diborsyo 4-8-4

Gastos ng pamumuhay habang nasa proseso ng diborsyo 4-8-5
Pag-aplay ng permanenteng paninirahan Pahintulot ng permanenteng paninirahan 4-9-1

Pamamaraan ng aplikasyon para sa permanenteng paninirahan 4-9-2

Batang ipinanganak sa Japan 4-9-3
Pagtanggap bilang mamamayan ng bansa (naturalization) Mga batayan o kondisyon 4-10-1

Pag-aplay 4-10-2
Pamumuhay sa Lipunan Karapatan sa pambansang botohan 4-11-1

Pagtitipon ng mga dayuhang naninirahan sa bansa/lungsod 4-11-2
Paglabas ng Bansa Pahintulot ng pagbalik sa bansa 4-12-1

Katanungan ng mga "refugees" 4-12-2

Walang kaugnayang pambansa at walang nasyonalidad 4-12-3
Manirahan sa ibang bansa Refugee immigration 4-13-1

Seguridad panglipunan (Social security) 4-13-2
Pag-aampon Pagpapa-ampon ng bata 4-14-1

Ampon na anak 4-14-2

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
612kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター