3 Panimula

ITEMS CONTENTS No. PDF
Patakaran sa purok o distrito Mga basura at recycle 3-1-1

Tungkol sa ingay 3-1-2

Bayarin 3-1-3

Ipon 3-1-4

Parking space 3-1-5

Mga alagang hayop (pets) 3-1-6

Sariling pantatak o "hanko" / Pagpaparehistro 3-1-7
Kaugnayan Kaugnayan sa pinangyarihan 3-2-1

Mga samahan, lupon at komite sa purok 3-2-2

Mga kaganapan sa purok (palaro,fiesta atbp.) 3-2-3

Lugar ng pagtitipon 3-2-4

KAIRAN BAN and KOUHOU (Information file and public relations) 3-2-5

Kanino ako pwedeng makipag-usap. 3-2-6
Pag-aaral ng wikang Hapon Mga lugar na nagtuturo ng wikang Hapon 3-3
Underground Society Pagsusugal 3-4-1

Ipinagbabawal na gamot 3-4-2

Pagbebenta ng katawan 3-4-3

Grupo ng mga kriminal 3-4-4

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
395kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター