1 Impormasyon ng Lungsod

ITEMS CONTENTS No. PDF
Paglalarawan ng Kanagawa-ken Kinalalagyan/Topograpiya/Panahon 1-1


Populasyon 1-2

Kasaysayan 1-3

Turismo 1-4

Sistema ng pagsakay ng tren 1-5

Mga Araw ng Pagdiriwang at Bakasyon sa Japan 1-6

Pamahalaan, Prepektura, Probinsya 1-7

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
149kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター