13 Pagsangguni

ITEMS CONTENTS No. PDF
Pagkonsulta sa banyagang wika Chart (Talangguhit) 13-1
Mga impormasyon na nakasalin sa banyagang wika Chart (Talangguhit) 13-2
Pambansang Institusyon Tanggapan ng Social insurance 13-3-1

Tanggapan ng Labor Standards/ Supervision Office (Information corner) 13-3-2

Public Employment Security Office (Hello work ) 13-3-3

Tanggapan ng Buwis 13-3-4

Pangunahing Tanggapan 13-3-5

Embahada at Konsulado sa Japan 13-3-6

Tanggapan ng Imigrasyon 13-3-7

Kawanihan ng Legal na Kapakanan (Legal Affairs Bureau) 13-3-8

Talaan ng mga Korte 13-3-9

Kawanihan ng Transportasyon 13-3-10
Prepektura Prepektura 13-4-1

Rehiyon/Prepektura 13-4-2

Tanggapan ng mga konsultasyon ukol sa trabaho(Kanagawa roudou center and others) 13-4-3

Tanggapan ng Kalusugan at Kapakanan (Hoken fukushi jimusho) 13-4-4

Sougou ryouiku soudan center, Chuou jidou soudan jyo 13-4-5

Seishin fukushi center 13-4-6

Child guidance center 13-4-7

Paaralang Bokasyonal 13-4-8

Himpilan ng Pulis 13-4-9

Tanggapan ng buwis sa prepektura 13-4-10

Kenei suidou jimusho (Tanggapan ng Tubig sa prepektura) 13-4-11
Kinabibilangang purok o distrito Local area 13-5-1

Kawanihan ng Kalusugan 13-5-2

Himpilan ng Bumbero 13-5-3

Konsultasyon para sa mga Mamimili (Customer) 13-5-4

Konsultasyon sa banyagang wika 13-5-5

Mga pasilidad na magagamit ng mga residente o naninirahan sa purok 13-5-6

Silid-aklatan (Library) 13-5-7

Sports center 13-5-8
Organisasyong pangkalusugan Holiday, Emergency Medical Clinic 13-6-1

Holiday, Emergency Dental Clinic 13-6-2

Konsultasyong pang-medikal 13-6-3

Local Emergency Center 13-6-4

Mga ospital na maaaring makipag-usap sa ibang wika 13-6-5
Edukasyon Paaralan para sa mga dayuhan 13-7-1

Paaralang pang-internasyonal o International School 13-7-2

Talaan ng mga dormitoryo para sa mga dayuhang estudyante 13-7-3

Suporta para sa mga dayuhang estudyante 13-7-4

Japanese language school 13-7-5
Legal relations Yokohama bengoshi kai (grupo ng mga abogado) 13-8-1

Tanggapan ng Notaryo Publiko 13-8-2
Mga ahensya o tanggapan International association (Samahang pang-internasyonal) 13-9-1

Social welfare council (Lupon para sa kapakanan ng lipunan) 13-9-2

Mga sumusuportang pribadong grupo 13-9-3

Mga pangunahing etnikong grupo at komunidad ng mga dayuhan 13-9-4

Pangalan ng mga simbahan,misa sa ibang wika,mosque at templo 13-9-5

YMCA&YWCA 13-9-6

Mga samahan o grupo na sumusuporta sa International Exchange 13-9-7

Pag-aaral ng wikang Hapon / Mga boluntaryong sumusuporta 13-9-8

Mga boluntaryo sa pagsalin ng wika 13-9-9

Remedial classroom learning 13-9-10

Native language class 13-9-11

Entrepreneurial Support System (Sistema ng suporta sa pagtatayo ng negosyo) 13-9-12

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file. 1st. half (13-1~13-5-8)
1,011kb
2nd. half (13-6-1~13-9-12)
1,191kb
All (13-1~13-9-12)
2,187kb
PREVIOUS | HOME | NEXT
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター