12 Buwis patungkol sa Annuity (Annuity Taxes)

ITEMS CONTENTS No. PDF
Uri ng Buwis
12-1

Paano magbayad ng Buwis (How to pay taxes) Buwis sa Kita (Buwanan oTaunang pagsasaayos ng buwis) 12-2-1

Tantiya ng buwis o Assessment of tax (listahan ng buwis o tax returns at paghingi ng abono sa buwis o refund claims) 12-2-2

Buwis sa Paninirahan (Resident tax) 12-2-3

Buwis galing sa benta o bili (Sales tax) 12-2-4

Buwis ng kotse (Car tax) 12-2-5

Hindi makabayad ng buwis 12-2-6
Panlipunang Seguridad ng Hapon (Japanese social security) Sistema ng Panlipunang Seguridad ng Hapon(Japanese social security system ) 12-3-1

Disability pension (pensyon sa pagkakabaldado) 12-3-2

Pensyon para sa mga naulila (Survivor pension) 12-3-3

Pensyon ng mga matatanda (Elder's pension) 12-3-4

Hindi po makabayad 12-3-5

Suportang pang-institusyonal para sa mga hindi pensyonado (benepisyo ng tulong-pampubliko) 12-3-6
Pribadong Seguro (Private Insurance)
12-4

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
361kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター