11 Sakuna (Emergency)

ITEMS CONTENTS No. PDF
Emergency (Make a phone call)Sakuna (Tumawag sa Telepono)
11-1

Pagnanakaw at aksidente
11-2
Nawala at nakakita o nakalimutang bagay
11-3
Kapag nahuli o nakulong Karapatan ng Mamamayan 11-4
Aksidenteng Pangtrapiko Isang Biktima 11-5-1

Ikaw ang may kasalanan 11-5-2
Sunog
11-6
Pagkakasakit Doktor sa bahay at Ospital
11-7
Pagtagas ng Gas
11-8
Lindol Pang-arawang paghahanda (Daily measures) 11-9-1

Kapag nangyari ang mga paglindol 11-9-2

Pagkatapos pumalo ng lindol (After the earthquake hits) 11-9-3

Serbiyong Mensahe sa panahon ng Kagipitan (Emergency message service,Saigai you dengon daiyaru) 11-9-4

Koleksyon ng papel sa lengguwahe (Language sheet collection ) 11-9-5
Mga Bagyo at Baha Paghahanda para sa mga Bagyo at Baha 11-10-1

Tinamaan ng Bagyo 11-10-2
Sertipiko ng pagdadamdahi (Certificate afflicted)
11-11

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
347kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター