10 Edukasyon

ITEMS CONTENTS No. PDF
Sistema ng Edukasyon sa Japan
10-1
Pagpasok at Paglipat
10-2
Mataas na Paaralan (High school) Gabay sa Mataas na Paaralan 10-3-1

Ang mga kwalipikayson para sa high school (mataas na paaralan) 10-3-2

Gastos 10-3-3

Paglipat sa Mataas na Paaralan 10-3-4
Pagpasok sa Unibersidad o Kolehiyo Para sa mga dayuhang mamamayan 10-4-1

Hindi nakapagtapos mula sa mataas na paaralan sa Japan 10-4-2

Walang diploma sa pagtatapos ng mataas na paaralan galing sa ibayong bansa 10-4-3
Mataas na Paaralan, Paaralang Bokasyonal Kolehiyo 10-5-1

Especial na paaralan sa pag-eensayo (Special training school o Senshu gakkou) 10-5-2
Edukasyon para sa mga kabataang may mga kapansanan Paaralan sa mga mayroong Espesyal na Pangangailangan 10-6
Mga Banyagang Paaralan (Foreign Schools)
10-7
Etnikong Edukasyon (Ethnic education)
10-8
Problema sa Matrikula Mga Tulong sa Paaralan at Pag-aaral ng libre (School aid and scholarships) 10-9
Nag-aaral sa Labas ng Bansa (Studying abroad)
10-10
Suporta sa Estudyante
10-11
Suportang Hapon(Japanese support)
10-12

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
459kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター